Inversors Aïllada

Un inversor transforma el corrent continu generat pels mòduls fotovoltaics o l'aerogenerador en corrent altern simètrica i la subministra a la xarxa elèctrica pública. Aquests inversors són els apropiats per instal·lacions aïllades que no disposen de connexió a la xarxa principal d'abastament.
No hi ha productes en aquesta categoria.

Sotscategories

  • Inversors-Carregadors
    Aquests inversors són els apropiats per instal·lacions aïllades que no disposen de connexió a la xarxa principal d'abastament. Aquests inversors inclouen un poderós inversor sinusoïdal, un sofisticat carregador de bateries amb tecnologia adaptable i un commutador de transferència de CA d'alta velocitat, de manera que fan la doble funció de regular i carregar les bateries i transformar el corrent continu generat en alterna simètrica per subministrar-la xarxa. A més hi ha la possibilitat de connectar un generador extern o la xarxa principal per proveir en cas que les bateries estiguin baixes.
  • Inversors d'Onda Sinusoïdal Pura

    Aquests inversors són els apropiats per instal·lacions aïllades que no disposen de connexió a la xarxa principal d'abastament. Aquests inversors són d'ona sinusoïdal pura i per tant proporcionen un senyal elèctric més perfecte que és l'apropiat per al bon funcionament de motors i components electrònics.

  • Accesoris
    Aquesta categoria inclou diversos tipus d'accessoris per a inversors de connexió aïllada, com ara carregadors de bateries, monitors de bateries i fusibles.